Papiery wartościowe

Czym są papiery wartościowe i jakie są ich rodzaje?

Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonych praw majątkowych.

Papiery wartościowe są swego rodzaju dowodem, na posiadanie tych praw, których realizacja jest możliwa jedynie po okazaniu tych dokumentów, lub po ich zwrocie. Rzecz jasna papiery wartościowe w ogromnej większości przypadków są dokumentami o charakterze finansowym. Najczęściej spotykanymi papierami wartościowymi są:

  • akcje,
  • obligacje,
  • czeki,
  • weksle,
  • bony skarbowe i pieniężne NBP.

Papiery wartościowe to nie tylko wymienione przed momentem dokumenty. To również dokumenty o charakterze handlowym, które stwierdzają podstawę do dysponowania towarami lub innymi majątkami zatwierdzonymi przez właściwy organ. W naszym kraju takim organem jest Komisja Papierów Wartościowych.

Zajmuje się ona ustanawianiem reguł działania rynku kapitałowego. Do jej zadań należy również inspirowanie i organizowanie działań, które zapewnią sprawne funkcjonowanie rynku papierów wartościowych.

To jednak nie wszystko, Komisja Papierów Wartościowych zajmuje się również ochroną interesów inwestorów, współdziałaniem z organami administracji rządowej i innymi instytucjami. Współpraca ma na celu kształtowanie właściwej polityki gospodarczej dla zapewnienia rozwoju rynku papierów wartościowych.

W skład komisji wchodzą obok przewodniczącego i jego dwóch zastępców, przedstawiciele Ministra Przekształceń własnościowych, Ministra Finansów, Prezesa NBP, Prezesa Urzędu Antymonopolowego, samorządu maklerów i giełdy.