Category: Akcje


Akcje

Akcje, lub z języka łacińskiego, „action”, to papiery wartościowe emitowane przez spółkę akcyjną jako dokumenty stwierdzające ułamkową własność kapitału akcyjnego oraz ogół praw i obowiązków przynależnych akcjonariuszom. Z jednej strony, akcje są formą finansowania działalności przedsiębiorstw. Z drugiej strony zaś, akcje są formą inwestowania własnych środku w sposób aktywny.

Wszelkie dokumenty akcji powinny być rzecz jasna sporządzone na piśmie i zawierać takie dane, jak nazwę firmy, jej siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru.

Oprócz tego w akcja powinna znaleźć się data zarejestrowania spółki oraz wystawienia akcji oraz wartość nominalna, seria i numer, rodzaj danej akcji oraz jej uprawnienia szczególne. W dokumencie akcji należy również wpisać wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych oraz wszelkie wytyczne i ograniczenia, co do rozporządzania akcją. Na końcu należy wyszczególnić postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

, 5 grudnia 2010. Category: Akcje.
← Previous page