Kategoria: Rożne papiery wartościowe


Czeki

Jednym z rodzajów papierów wartościowych, który bardzo często pojawia się w obrocie bezgotówkowym, jest czek. Zastępuję on bardzo często pieniądz gotówkowy. Czek jest pisemnym zleceniem bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydanym bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Zależnie od sposobu zapłaty rozróżnia się różne czeki. Istnieją czeki kasowe, które zlecają bankowi wypłatę gotówki, a także czeki rozrachunkowe, służące wyłącznie do rozliczeń bezgotówkowych.

Czek musi w swojej treści zawierać słowo „czek”. Musi również posiadać bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty pieniężnej oraz oznaczenie miejsca płatności i banku, który ma wypłacić należność. Czek powinien ponadto zawierać datę wystawienia oraz podpis wystawcy, czyli trasanta. Trasatem może być tylko i wyłącznie bank, trasantem natomiast każda osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo posiadające rachunek bankowy. Czek może być wystawiony na zlecenie własne, osoby trzeciej (imiennie) lub na okaziciela. Prawa z czeku, podobnie jak z weksla mogą być przenoszone przez indos, czyniąc czek surogatem pieniądza, jednak dotyczy to tylko i wyłącznie czeków imiennych.

Next page →
← Previous page