Bony skarbowe, oszczędnościowe i lokacyjne

Do papierów wartościowych należą również bony skarbowe. Są to krótkookresowe papiery wartościowe z terminem od 3 do 12 miesięcy, emitowane przez rząd. Bon skarbowy potwierdza zobowiązanie skarbu państwa z tytułu zaciągniętego kredytu w formie pieniężnej. Za ich pomocą można regulować zobowiązania wobec państwa. Istnieją również bony oszczędnościowe i bony lokacyjne, które są dokumentem potwierdzającym założenie w banku wkładu oszczędnościowego o określonej wartości. Bon może być dokumentem imiennym lub na okaziciela. Oprocentowany jest w różnej wysokości w zależności od okresu i warunków, na jakich ulokowane zostały oszczędności.